دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
social

مردم و رفتارهای اجتماعی| ویژگی‌های شخصیتی به انگلیسی

این سری قصد داریم تا با هم لغات مربوط به مردم و رفتار‌های اجتماعی رو یاد بگیریم. با لغاتی که در ادامه یاد می‌گیرید، شما می‌تونید مثل یک روان‌شناس حرفه‌ای به توصیف ویژگی ‌ها و خصوصیات رفتاری دوستان، افراد خانوادتون و اطرافیانتون و … بپردازید و متوجه بشید که در چه حالی هستن.

Affective: موثر، محرک

Ambitious: بلند پرواز، جاه طلب

 Anxiety: اضطراب، تشویش

 Apprehension: درک، فهم، بیم، هراس

 Arousal: انگیختگی

 Assertive: اظهارکننده، مدعی، خواهان

 Attention: توجه

 Attentional Style: سبک توجه

Attitude: نگرش

 Anger: خشم

 Authoritarian: طرفدار استبداد

Behavioral: رفتاری

Biofeedback: روش کنترل حالات روحی و عاطفی مثل دلواپسی و افسردگی از طریق تعدیل اعمال غیرارادی مثل فشار خون و تپش قلب به کمک ابزار الکترونیکی)، بازخورد زیستی)

Body Language: زبان بدن

Boredom: ملالت، خستگی

Chilling Out: سرد کردن، آرام کردن

Cognition: شناخت، ادراک

Cognitive – Affective Stress Management Training: آموزش شناختی – عاطفی تعدیل استرس

Cognitive Dissonance Theory: نظریه ناسازگاری شناختی

Cognitive Labeling Theory: نظریه برچسب زنی شناختی

Collective Identity: هویت جمعی

friends

Competitive State Anxiety Inventory: فهرست اضطراب حالتی رقابتی

Competitive Trait Anxiety: اضطراب صفت رقابتی

Competitiveness: رقابت پذیری

Confusion: سردرگمی

Cross Cultural: میان فرهنگی

Cultural Norms: هنجارهای فرهنگی

Daydream: خیالبافی

Democratic Style: سبک آزادمنشانه

Demotivating: انگیزه زدایی، بی انگیزه کردن

Depression: افسردگی

Dimensions of Personality: ابعاد شخصیت

Displacement: جایگزینی کردن، جانشین سازی

Distress: مضطرب کردن، محنت زده کردن

Dominant: سلطه‌گر

Dominant Attentional Style: سبک توجه برتر

Ego: نفس، ضمیر، خود

Ethologist: کردارشناس

Eustress: استرس مثبت

Extrovert – Introvert Dimension: بعد برونگرایی، درون گرایی

Fatigue: خسته کردن، فرسودن

Forming: تشکیل دادن، شکل گیری

Frustration: ناامیدی، محروم سازی

Goal Oriented: هدف‌گرا

Goal Setting: تعیین هدف

Group Cohesion: انسجام گروهی

Group Norms: هنجارهای گروه

Group Structure: ساختار گروه

Hierarchy of Needs: سلسله مراتب نیازها

Home Advantage: مزیت میزبانی

Hostile Aggression: خشونت خصمانه

Impulsivity: تکانه‌ای بودن

Instrumental Aggression: خشونت ابزاری

Interactional Approach: رویکرد تعاملی

Irrelevant Cues: نشانه‌های بی‌ربط

Learned weakness: درماندگی آموخته شده

Locus of Control: منبع کنترل

Mastery: تسلط

Mediation Variable: متغییر واسطه

Meditation: مراقبه، مدیتیشن

Mental Practice: تمرین ذهنی

Mental Rehearsal: مرور ذهنی

Modeling: سرمشق‌گیری

Mood: احوال، خلق

Motivational Response: واکنش انگیزشی

Multidimensional Model of Leadership: مدل چند بعدی رهبری

Observational Learning: یادگیری بصری

Osgoods Semantic Differential Scales: مقیاس‌های افتراق معنایی اوسگود

Outcome Goals: هدف‌های دستاوردی

Outcome Oriented: نتیجه گرا

social words

Over – Arousal: بیش انگیختگی

Over Training: بیش از حد تمرین کردن

Overload: بار اضافی، بیش از جد

Perception: ادراک، بینش، احساس

Performance Goals: هدف‌های عملیاتی

Personality Profile: نمای شخصیت، رخساره شخصیت

Personality Trait: ویژگی شخصیتی

Preferred Behavior: رفتار ترجیحی

Primary Agents of Socialization: عوامل اولیه اجتماعی شدن

Problem Focused: مسئله مدار

Profile of Mood State: مشخصات وضعیت خلق و خوی

Progressive Muscular Relaxation: آرام سازی عضلانی تدریجی

Psyching Up: گرم کردن روانی، از لحاظ ذهنی خود را آماده کردن

Reactive Aggression: خشونت واکنش‌گرایانه

Reinforcement: تقویت

Relationship Oriented: رابطه مدار

Relaxed: ریلکس، راحت

Reliability: قابلیت اعتماد

Required Behavior: رفتار مورد نیاز

Retention: یادداری، نگهداری

Secondary Agents of socialization: عوامل ثانویه اجتماعی شدن

Self Concept: خودپندار، خودانگار

 

اگه می‌خوای ویژگی‌های شخصیتی بیشتری یاد بگیری، پیشنهاد می‌کنم که به مقاله‌ی 100 مورد از ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی مراجعه کنی.

 

Self Confidence: خودباوری، اعتماد به نفس

Self Control: خویشتن داری

Self Determining: خودمختاری

Self Efficacy: خودبسندگی

Self Esteem: عزت نفس

Self Fulfillment: خود شکوفایی

Self Report Questionnaire: پرسشنامه خودسنجی

Self Talk: گفتگوی درونی

Self Worth: خود ارزشمندی

Situational Factor: عامل موقعیتی

Social Facilitation: تسهیلات اجتماعی

Social Identity Theory: نظریه هویت اجتماعی

Social Learning Theory: نظریه یادگیری اجتماعی

Social Loafing: کم کاری اجتماعی

Socialization: جامعه پذیری، اجتماعی شدن

Socializing Agent: عامل جامعه پذیری

موفق باشی!

امور اجتماعیانگلیسی برای مشاغل

2558 بازدید

آموزشآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیتلفظ کلمات انگلیسیرفتارها به انگلیسیرفتارهای اجتماعیزبانزبان انگلیسیکلمات انگلیسیکلمات انگلیسی با معنیکلمات پرکاربرد انگلیسیکلمات روانشناسیکلمه انگلیسیلغات انگلیسیمعنی لغات انگلیسیویژگی های شخصیتی به انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

فرهت فیروزهمشاهده نوشته ها

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم که علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف داره.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *