دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
آزمون درس چهاردهم 504

آزمون درس چهاردهم 504

example

meaning

word

Number

Her unruly behavior caused chaos in class.

Hard to rule or control; lawless

سرکش ، نافرمان

unruly

1

Work until your idols become your rivals.

Person who wants and tries to get the same thing as another; one who tries to equal or do better than another

رقیب

rival

2

The more violent scenes in the film were cut when it was shown on television.

Acting or done with strong, rough force

خشن

violent

3

She wrote a thriller about a brutal serial killer.

Coarse and savage; like a brute; cruel

وحشیانه

brutal

4

His bad behavior provided plenty of ammunition for his opponents.

Person who is on the other side of a fight, game, or discussion; person fighting, struggling or speaking against another

حریف

opponent

5

The young men had nothing better to do than brawl in the streets.

A noisy quarrel or fight

نزاع ، داد و بیداد کردن

brawl

6

The documents had been duplicated.

An exact copy; make an exact copy of; repeat exactly

کپی کردن

duplicate

7

The police said that this was one of the most vicious attacks they’d ever seen.

Evil; wicked; savage

وحشیانه

vicious

8

She saw a mass of bodies whirling around on the dance floor.

Turning or swinging round and round; spinning

چرخیدن

whirling

9

He began the race for governor as the underdog.

Person having the worst of any struggle; one who is expected to lose

بازنده ، توسری خور

underdog

10

She thrust a letter into my hand.

Push with force

فشار دادن

thrust

11

I came out of the movie a bit bewildered, but I enjoyed it.

Confused completely; puzzled

سردرگم کردن

bewildered

12

 

آزمون تعیین پیشرفت درس چهاردهم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس چهاردهم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2572 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس چهاردهم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با فانگلیش

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *