دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
media-and-news-funglish_app

مطبوعات و رسانه‌ها در انگلیسی

شکی نیست که رسانه‌ها نقش مهمی در زندگی همه دارند. واژگانی که با آن ارتباط داریم بسیار غنی و متنوع است. اساساً دو نوع اصطلاح مرتبط با رسانه وجود دارد: واژگان مربوط به كلمه چاپی و واژگان مربوط به كلمه شفاهی. در این مقاله لیستی از هر دو را یاد می‌گیریم.

Above-the-fold: واقع در قسمت بالایی صفحه اول (روزنامه)

Back issue: نسخه قدیمی (روزنامه و مجله)

Banner headline: سرتیتر خبر (روزنامه)

Below-the-fold: واقع در قسمت پایینی صفحه (روزنامه و وب‌سایت)

Berliner: برلینی (قطع روزنامه)

Broadsheet: روزنامه قطع بزرگ

Byline: سطر زیر عنوان مقاله (در روزنامه و مجله که حاوی نام نویسنده است)

Cartoon: کارتون

Center spread:  دو صفحه میانی (روزنامه و مجله)

Classified advertisements: نیازمندی‌ها

Clipping: بریده (روزنامه)

Color supplement: مجله ضمیمه روزنامه

Cover: پوشش خبری دادن

Cover: جلد

Cutting:بریده روزنامه

Daily: روزنامه (یومیه به جز جمعه)

Evening paper: روزنامه عصر

Front page: صفحه اول

Gazette: روزنامه

The gutter press: مطبوعات مبتذل

Journal: نشریه

Magazine: مجله

Masthead: عنوان اصلی (روزنامه یا مجله در بالای صفحه اول)

Mouthpiece: سخنگو

Newspaper: روزنامه

Newssheet: خبرنامه

Notice: آگهی

Press: مطبوعات

Offprint: چاپ جداگانه مقاله‌ای که قبلا چاپ شده است

Organ: نشریه رسمی حزب یا سازمانی بخصوص

Pull-out: بخش جداشدنی روزنامه یا مجله

Quality newspaper: روزنامه فرهیختگان

Red-top: ردتاپ (نام یک روزنامه مصور بریتانیایی)

Scandal sheet: روزنامه شایعه‌پراکن

The silly season: فصل اخبار مزخرف (زمانی در تابستان)

Tabloid: روزنامه مصور

Weekly: هفته‌نامه

media-and-news-funglish_app

Mass media: رسانه‌های جمعی

Press: مطبوعات

Journalists: روزنامه نگاران

Newspapers: روزنامه‌ها

News: اخبار

Television: تلویزیون

Broadcasters: گوینده اخبار

Journalism: روزنامه‌نگاری

Reporters: گزارشگران

Broadcast: پخش

Publicity: تبلیغات

Multimedia: چند رسانه‌ای

Communications: ارتباطات

Journalistic: روزنامه نگار

Print: چاپ

Audiovisual: سمعی و بصری

Channels: کانال‌ها

Newsworthy: خبرساز

Coverage: پوشش

Disseminating: انتشار

Content: محتوا

Outlets: رسانه‌ها

Correspondents: خبرنگاران

Dissemination: انتشار | پخش شدن

Papers: اوراق

Briefing: خلاصه‌سازی

Mass: انبوه

Briefings: جلسات توجیهی

Reporter: خبرنگار

Headlines: عناوین

Pressroom: اتاق مطبوعات

Newsroom: اتاق خبر

Agents: عوامل

آموزشی و فرهنگی هنریانگلیسی برای مشاغل

2685 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیآموزش لغات انگلیسی اصطلاحات انگلیسیاصطلاحات فارسی به انگلیسی ترجمهرسانه هارسانه ها به انگلیسیزبانزبان انگلیسیکلمات انگلیسیکلمات انگلیسی با معنیکلمات پرکاربرد انگلیسیکلمه انگلیسیمطبوعاتمطبوعات به انگلیسیمطبوعات و رسانه ها به انگلیسیمعنی لغات انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *