maybe vs may be

تفاوت بین maybe و may be

تفاوت بین maybe و may be چیست؟

در زبان انگلیسی کلمات ترکیبی وجود دارد که هنگامی‌که بدون فاصله به یکدیگر متصل می‌شوند معنای بسیار متفاوتی نسبت به زمانی که از هم فاصله دارند پیدا می‌کنند و معنای آن با معنایی که هرکدام از این دو کلمه به‌صورت مجزا از هم دارند نیز متفاوت است. تفاوت میان Maybe و May be را در این مقاله می‌خوانید.

هنگامی‌که Maybe به‌صورت دو واژه به هم چسبیده نوشته می‌شود کلمه ترکیبی است که به‌عنوان فعل در جمله نوشته می‌شود و هنگامی‌که دو واژه به‌صورت جدا از هم یعنی به شکل May be نوشته می‌شود معنای چه‌بسا خواهد بود.

با خواندن این مقاله تفاوت میان این دو شکل نگارشی را خواهید فهمید و در آخر برای فهم بهتر موضوع چند مثال ذکر خواهیم کرد تا شما با کاربرد صحیح این واژه آشنا شوید و در جمله‌نویسی آن را بکار ببرید.

ریشه کلمه

ترکیب این کلمه احتمالاً در “انگلیسی میانی” است. (زبان انگلیسی میانی که از حدود 1100 تا حدود 1500 مورداستفاده قرار می‌گرفته است و در آن سال‌ها لهجه‌های بسیار مختلفی از این زبان وجود داشت.)

 Maybe به‌عنوان قید

این واژه به‌عنوان قید احتمال و امکان در زمان انگلیسی کاربرد دارد و با همین معنا وارد جمله می‌شود.

Maybe I won’t go back.

شاید برنگردم.

 Maybe به‌عنوان اسم

ممکن است واژه Maybe به‌عنوان اسم در جمله بکار رود.

گاهی اوقات Maybe در زبان انگلیسی نشان‌دهنده احتمال و امکان است.

 May be به‌عنوان فعل در جمله

May be هنگامی‌که به‌صورت جدا از هم نوشته می‌شود یعنی “may” و “be” در حالت فعل و به معنای “احتمال دارد” در جمله قرار می‌گیرد. این دو واژه وقتی باهم نوشته می‌شوند معنای احتمال رخداد فعلی را به مخاطب می‌رسانند.

They may be stuck in the elevator for a while.

ممکن است آن‌ها زمان زیادی را در آسانسور گیر بیفتند.

مثال‌ها:

Maybe someday we can go for skiing in France.

شاید روزی برای اسکی به فرانسه برویم.

Maybe he didn’t text because he was feeling ill.

شاید پیام ندهد، زیرا مریض است.

Allison broke up with him because may be she realized they both weren’t meant for each other.

آلیسون از او جدا شد شاید چون فکر می‌کرد که مناسب یکدیگر نیستند.

Maybe no one will go to the police to report the crime.

شاید هیچ‌کس برای گزارش جنایت به پلیس مراجعه نکند.

This concert may be the last one from the band One Direction.

شاید این آخرین کنسرت از گروه وان دایرکشن باشد.

maybe یا may be

با وجود این‌که هر دو کلمه از حروف کاملاً مشابه تشکیل‌شده‌اند، اما وجود فاصله میان حروف که حالت قیدی و فعلی به آن می‌دهد، معنای کاملاً متفاوتی به آن می‌بخشد. تعریف آن‌ها درنتیجه جدایی سیلابی که دارند متفاوت خواهند بود پس لازم است با توجه به معنا و نقشی که در جمله دارد کاربرد صحیح آن‌ها را فرابگیرید.

 

اشتباهات رایج

2909 بازدید

may be و maybeآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیاشتباهات رایج انگلیسیتفاوت maybe و may beزبانزبان انگلیسیکلمات مشابه انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

فرهت سادات فیروزهAuthor posts

Avatar for فرهت سادات فیروزه

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم و علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف دارم.

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.