دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
سلامت

یادگیری لغات پیرامون سلامت و عوامل بیماری زا

سلام همراهان فانگلیش .امروز هدف ما مسئله ی مهم سلامت جهانی و عوامل بیماری زا هستش. در هفته های پیشین درباره موضوعات کاربردی دیگری بحث کردیم .آشنایی با انواع عوامل بیماری زا اعم از ویروس..باکتری و میکروب برای همه ما لازم  و ضروریه .

با این بخش همراه باشین :

عوامل بیماری زا:

Bacteria: باکتری

virus :ویروس / انگل سلول‌های زنده ، دارای اسید نوکلئیک محصور در غلاف پروتئینی است و قادر به زندگی در محیط غیر زنده نیست.

Bacillus:جنسی از باکتری ها که شامل باسیل های گرم مثبت اسپوردار با تنفس هوازی می باشد

به میکروارگانیسم با سلول پروکاریوتیک گفته می شود

Botulism :بوتوليسم، عامل این بیماری باکتری کلاستريديوم بوتولينوم می باشد

Complement fixation test: تست ثبوت کمپلمان و جهت تعیین و اندازه گیری آنتی بادی ها/  آنتی ژن ها یا هردو

Dental caries: پوسيدگي دندان، توسط باکتری های استرپتوکوکوس موتانس.

 

Capside:کپسید :غلاف پروتئینی ویروس که اسید نوکلئیک ویروس را احاطه می‌کند.

Capsomer: کپسومر یا واحد کوچک پروتئین تشکیل دهنده کپسید

Latent viral infection:شرایطی که در آن ویروس درمیزبان مدتی بدون تولید بیماری باقی می‌ماند.

naked virus: ویروس برهنه یا ویروسی که فاقد پوشش است.

Prophage: پروفاژ /DNA فاژی که در DNA سلول میزبان وارد شده است.

Provirus: پرو ویروس/DNA ویروسی که در آن DNA سلول میزبان وارده شده است. 

Slow virus infection: فرایند بیماری که به تدریج طی مدت طولانی بوسیله ویروس پدید می‌آید.

viremia:ویرمیا: اصطلاحی که برای اشاره کردن بوجود ویروسها در خون استفاده می‌شود.

virion:ویریون /ذره ویروسی کامل

viral hemagglatination: توانایی برخی از ویروس‌ها به آگلوتینه کردن گویچه‌های سرخ خون

viropexis: فرایندی که حل آن یک سلول حیوانی ، ویروس کامل را در بر می‌گیرد.

Antibody: پادتن/ موادی که در سلول میزبان در اثر ورود ویروس‌ها به بدن توسط دستگاه ایمنی بدن تولید می‌شود.

Antibioticپادزی/موادی که برای مقابله اثرات میکروارگانیسم‌ها از جمله ویروس‌ها بکار می‌روند.

Transformation: ترانسفورماسیون/تغییرات وراثتی که در سلول‌های جانوری کشت داده شده، توسط برخی از ویروس‌ها و یا مواد تومورزا بوجود می‌آید.

Heamagglutination:ویروس‌های دارای پوشش خاردار باعث تشکیل پل بین گویچه‌های قرمز خون می‌شوند که توده حاصل هم آگلوتیناتیناسیون نام دارد.

plaque forming units:واحدهای سازنده پلاک/ هر پلاک نشان‌دهنده محل یک ویروس است.

cytopathic effect: اثر سایتوپاتیک/تخریب شدن سلول‌های لایه‌ای در محیط کشت سلول‌های حیوانی در اثر تکثیر ویروس‌ها

Eclips period: مرحله اختفا/زمانی که در جریان تکثیر ویروس‌ها ، ذرات ویروس آلوده کننده مشاهده نمی‌شوند

Lytic cycle: چرخه لیتیک/رویدهای متوالی تکثیر فاژهای T جفت که شامل متلاشی شدن سلول میزبان بعد از رها شدن فاژها است.

Lysognic: لیزوژنی/وارد شدن DNA فاژ به سلول میزبان و بدون متلاشی کردن آن

Lysogenetic: لیزوژنتیک/فاژهایی که بعد از ورود به سلول میزبان مدتی را به صورت خفته می‌مانند.

viroid:ویروئید/قطعات بسیار کوتاه RNA برهنه و فاقد غلاف پروتئینی هستند که به آنها ویروس مانند گفته می‌شود.

Interferon:انترفرون/ماده‌ای است که توسط سلول‌های آلوده شده به ویروس تولید شود.

virulent phage: فاژ مخرب/فاژی که باعث تخریب و لیز شدن باکتری می‌شود.

Reverse transcription: آنزیم ترانسی کریپتاز معکوس/آنزیمی در تکثیر ویروس‌های RNA دار دخالت دارد.

Retrovirus: رترو ویروس‌ها/ویروس‌های RNA دار تومورزا

Human immanodeficiency virus:ویروس نقص ایمنی انسان/این ویروس در انسان تولید بیماری ایدز می‌کند.

paroviruses: ویروس‌های بسیار کوچک هستند که موش صحرایی و موش را آلوده می‌کنند.

papova viruses: ویروسهای کوچکی که سرطان‌زا هستند.

Adeno viruses: آدنوویروسها/دارای اندازه متوسط بوده و باعث عفونت‌های دستگاه تنفسی می‌شوند.

Herpes viruses: هوپس ویروسها/دارای اندازه متوسط بوده و در انسان تبخال ، آبله مرغان و زونا تولید می‌کنند.

Mixo viruses: میگزو ویروسها/دارای اندازه متوسط بوده و عامل آنفولانزای A ، B و C هستند.

paraMixo viruses: پارامیگزو ویروسها/عامل پارا آنفلونزا ، سرخک و اوریون

plant viruses: ویروس‌های گیاهی/ویروس‌هایی که در گیاهان تولید بیماری می‌کنند.

animal viruses: ویروس‌های جانوری/ویروس‌هایی که در جانوران تولید بیماری می‌کنند.

corne viruses: کورونا ویروسها/ این ویروسها با عفونت‌های بخش فوقانی دستگاه تنفس و سرماخوردگی ارتباط دارند.

Rabodo viruses: رابدو ویروسها/عامل هاری و بیماری نیوکاسل در مرغ

rna viruses: آرنا ویروسها/ دارای RNA تک رشته‌ای بوده و برخی مولد عفونت‌های ویروسی بیماری زا هستند.

picorna viruses:پیکورنا ویروسها / کوچکترین ویروسهای RNA دار

Toga viruses: توگا ویروسها/شامل عده زیادی از ویروسها که بوسیله بندپایان انتقال می‌یابند.

Anthrax: سياه زخم، عامل این بیماری  باکتری باسيلوس آنتراسيس  می باشد.

انگلیسی برای مشاغلبهداشتی و درمانی

2616 بازدید

funglishآموزش انگلیسیآموزش رایگانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیانگلیسیتدریس لغات زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسیعوامل بیماری زافانگلیشیادگیری زبان انگلیسی

بهاره شیخمشاهده نوشته ها

فارغ تحصیل کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *