دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

آزمون درس بیست و چهارم 504

example

meaning

word

number

Two men were shot during fierce fighting last weekend.

هفته گذشته در جریان درگیری های شدید دو مرد تیر خوردند.

savage; wild

خشن،وحشی،شدید

fierce

1

I detest any kind of cruelty.

من از هر نوع بی رحمی متنفرم.

dislike very much; hate

متنفر بودن

detest

2

“Is that the best you can do?” he sneered.

او با تمسخر گفت: این بهترین کاری است که می توانی انجام بدی؟

show scorn or contempt by looks or words; a scornful look or remark

نیشخند زدن

sneer

3

She was clearly annoyed, as you could understand from the scowl on her face.

همانطور که می توانستید از روی صورتش متوجه شوید او به وضوح اذیت می شد.

look angry by lowering the eyebrows; frown

اخم کردن

scowl

4

We were encouraged to learn foreign languages at school.

ما به یادگیری زبان های خارجی در مدرسه تشویق می شدیم.

give courage to; increase the confidence of

تشویق کردن

encourage

5

Don’t make any decisions before you’ve considered the situation.

قبل از اینکه وضعیت را در نظر بگیرید تصمیمی نگیرید.

think about in order to decide

تفکر کردن، درنظر گرفتن

consider

6

Flies, lice, and cockroaches can all be described as vermin.

مگس ها ، شپش ها و سوسک ها را می توان به عنوان جانوران موذی توصیف کرد.

small animals that are troublesome or destructive; fleas, bedbugs, lice, rats and mice are vermin

جانوران موذی

vermin

7

“My finger hurts,” wailed the child.

“انگشت من درد می کند” ، کودک ناله کرد.

cry loud and ling because of grief or pain

شیون کردن،ناله کردن

wail

8

A heart shape is the symbol of love.

شکل قلب نماد عشق است.

something that stands for or represents something else

نماد

symbol

9

We need to get the support of someone in authority.

ما به حمایت از سوی یک شخص قدرتمند نیاز داریم.

the right to command or enforce obedience; power delegated to another; an author or volume that may be appealed to in support of an action or belief

قدرت

authority

10

The peace conference would have to be held in a neutral country.

کنفرانس صلح باید در کشوری بی طرف برگزار شود.

on neither side of a quarrel or war

بی طرف

neutral

11

He tells about being a trifle nervous before every show.

 او درباره ی کمی عصبی شدن قبل هر نمایش می گوید.

A small amount; little bit; something of little value

کم ، ناچیز

trifle

12

آزمون تعیین پیشرفت درس بیست و چهارم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس بیست و چهارم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2521 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس بیست و چهارم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با فانگلیش

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *