دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
آزمون درس سیزدهم 504

آزمون درس سیزدهم 504

example

meaning

word

Number

 

The journalist asked the minister how he viewed recent events.

One who writes for, edits, manages, or produces a newspaper or magazine

روزنامه نگار

journalist

1

There were reports of refugees dying of famine.

Starvation; great shortage

قحطی

famine

2

My plants revived as soon as I gave them some water.

Bring back or come back to life or consciousness

احیا کردن

revive

3

We will commence building work in August of next year.

Begin; start

شروع کردن

commence

4

“That’s a new dress, isn’t it?” “Yes, you are observant!”

Quick to notice; watchful

هوشیار

observant

5

Even the smallest baby can identify its mother by her voice.

Recognize as being, or show to be, a certain person

شناسایی کردن ، تشخیص دادن

identify

6

These animals migrate annually in search of food.

Move from one place to another

مهاجرت کردن

migrate

7

A heart attack is caused by the blood vessels that supply the blood to the heart muscle getting blocked.

A ship; a hollow container; tube containing body fluid

رگ ، آوند

vessel

8

If the pain persists, consult a doctor.

Continue firmly; refuse to stop or be changed

اصرار کردن

persist

9

a hazy sky

Misty; smoky; unclear

تیره ، نامعلوم

hazy

10

Street lights gleamed brightly in the snow.

A flash or beam of light

نور ضعیف

gleam

11

When she left college, she got a job as an editor in a publishing company.

Person who prepares a publication; one who corrects a manuscript and helps to improve it

ویراستار یا ویرایشگر

editor

12

 

 

آزمون تعیین پیشرفت درس سیزدهم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس سیزدهم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2570 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس سیزدهم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با فانگلیش

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *