فیزیک 

لغات تخصصی انگلیسی فیزیک

لغات تخصصی انگلیسی فیزیک:

سلام فانگلیشر های عزیز . مقاله امروز لغات کاربردی در فانگلیش پیرامون رشته فیزیک هستش. امیدوارم که کاربردی باشه . مجموعه ی لغات اذبیات  رو هم میتونین از اینجا  با یک کلیک مشاهده کنین.

آستانه تخریب

Damage Threshold

ماده تاریک

Dark Matter

واپاشی، تلاشی

decay

پهنای واپاشی

Decay width

میدان الکتریکی میرا

decaying electric field

ناهمدوسی

Decoherence

وا انگیختگی

de-excitation

نبهگنی

degeneracy

نظريه ي تابعي چگالي

Density function theory

نظريه تابع چگالي

density functional theory

نظریه تابعی چگالی

Density functional theory

چگالی حالت ها

density of state

چگالی حالت ها

density of states

تجریه و تحلیل عمق

depth resolved

واجذب

desorption

تعادل دقیق

detailed balance

مدل دو خوشه ای

dicluster model

پراش سنج

diffractometer

طول پخش

diffusion length

معادله دیراک

Dirac equation

اسپینورهای دیراک

Dirac spinors

معادله دیراک

Dirac’s equation

تقریب دوقطبی گسسته

discrete dipole approximation

پاشیده

dispersed

منحنی پاشندگی

dispersion curves

گسترش داپلری

Doppler-broadening

پیوند دوگانه

double bond

شکست دوگانه

double break

بستار جادویی دوگانه

doubly magic closure

روش سیمپلکس سراشیبی

downhill simplex

ضریب پسار

drag factor

نیروی محرکه ی ترومودینامیکی

driving thermodynamic force

Characteristic exponent

شعاع بار

charge radius

میدان نیروی چارم

charmm force field

اکسایش شیمیایی

Chemical oxidation

اکسیژن خواهی شیمیایی، اکسیژن موردنیاز شیمیایی

Chemical oxygen demand

حسگر شیمیایی

Chemical sensor

شیمی جذبی

chemisorbed

عدد چرن

Chern number

کایرالیته

chirality

فامداری

chromaticity

سوانگاری

chromatographic

سوانگار

Chromatographs

رنگ تابی دورانی

circular dichroism

قطبش دایره ای

circular polarization

دینامیک مولکولی کلاسیک

Classical Molecular Dynamics

مدل خوشه ای

cluster model

ساختار خوشه ای هسته های سبک

cluster structure of light nuclei

خوشه ای

clustered

قطران زغال سنگ

Coal tar

همدوس

coherent

موازی ساز

collimator

شیمی احتراقی

combustion chemistry

بسته محاسباتي

computational package

چگال

condensed

فیزیک ماده چگال

condensed matter physics

ماده چگال

condensed matter

چگال

condesed

صفحات رسانا

conducting plates

پلیمرهای رسانا

Conductive polymers

رسانایی سنجی

conductometric

فرآیند تبدیل

conversion process

سردکننده

coolant

خورنده

corrosive

برخورد کولنی

 

Coulombic collisions

کولن سنجی

coulometry

حساسیت متقابل

Cross sensitivity

حساسیت متقابل

cross-sensitivity

تفکیک برودتی

cryogenic separation

برودتی

cryogens

CsI(Tl)

CsI(Tl)

فضای خمیده

curved space

مختصات استوانه ای

Cylinder coordinates

زمین

Earth

پراکندگی کشسان

Elastic scattering 

بار الکتریکی

electric charge

برق تابناکی

electroluminescence

برق سنج

electrometer

نابودی زوج الکترون – پوزیترون

electron – positron annihilation

ساختار نوار الکتروني

Electron band structure

تولید پرتوی الکترونی

ELECTRON BEAM GENERATION

سیستم نظارت الکترونیکی کالا

Electronic article surveillance system

بینی الکترونیکی

Electronic Noses

نابودی الکترون – پوزیترون

electron-positron annihilation

مولکول های الکتروفیل

electrophilic molecules

فیبرهای الکتروریسی شده

electrospun fibers

برهم کنش الکتروستاتیکی

Electrostatic interaction

الکتروتنگشی

electrostriction

ثابت الکتروتنگشی

electrostrictive constant

پیشرانش الکتروترمال

Electrothermal propulsion

محیط مادی بنیادین

elementary material medium

محیط حرکتی بنیادین

گسیلندگی

emittance

گاف انرژي

Energy gap

ترازهای انرژی

energy levels

در هم تنیده

entangled

درهم تنیدگی

Entanglement

آنتالپی

enthalpy

همبافته

epitaxial

برآرایی یا رونشت

epitaxy

نوترون های فوق حرارتی

Epithermal neutrons

فاصله تعادلی جذب

equilibrium adsorption distance

(امواج محوشونده(ناپایدار

evanescent waves

هسته های زوج-زوج

even-even nuclei

افق رویداد

Event horizon

اثرات تبادلی

exchange effects

برانگیخته

excited

حالت های برانگیخته

excited states

پیوند گرماده

exothermic bonding

مقدار چشم داشتی

expectation value

جاذب

absorber

جذب پذیری

absorptivity

ولگشت کوانتومی شتاب دار

accelerated quantum walk

دیسک برافزایشی

accretion disc

اکتیوایی(فعالیت)

activities

جذب

Adsorption

جذب سطحي

adsorption

فرایند جذب سطحی

Adsorption process

ذرات معلق در هوا

aerosols

خوشبرخورد

affable

انبوهه

agglomerated

فلزات قلیایی خاکی

alkaline earth metals

تغییر دادن

alter

زیرلایه آلومینا

Alumina substrate

آمپرومتری

amperometric

نابودی

Annihilation

دز مجاز سالیانه

annual allowed dose

پادتن

antibodies

نامتقارن سازی

antisymmetrisation

حسگر آپتامری

Aptamer sensor

هیدروکربن آروماتیک

Aromatic hydrocarbon

اختربینی

astrology

اخترذره

Astroparticle

اخترفیزیک

astrophysics

ضریب تضعیف

attenuation coefficient

تضعیف کننده

attenuator

نیروهای جاذبه و دافعه

attraction and repulsive forces

جذب

equilibrium adsorption distance

فاکتور انباشتگی

fill factors

فاکتور حد مجاز

tolerance factor

فامداری

chromaticity

فانتوم ریاضیاتی

mathematical phantom

فرااورانیومی

Transuranic

فراتعادل

metaequilibrium

فراصوت

ultrasound

فراورش

Processing

فرآیند اشباع

saturation process

فرآیند تبدیل

conversion process

فرایند جذب سطحی

Adsorption process

فرومغناطیس

phosphoren

فشار بخار

vapour pressur

فضا-زمان

space-time

فضای برداری

Vector space

فضای خمیده

curved space

فلزات قلیایی خاکی

alkaline earth metals

فواصل زمانی

time intervals

فوتون همزاد

Twin photon

فوران پرتو گاما

gamma-ray burst

فیبر نوری

fiber optic

فیبرهای الکتروریسی شده

electrospun fibers

فیزیک بس ذره ای

many-particle physics

 

آموزشی و فرهنگی هنریانگلیسی برای مشاغل

2561 بازدید

funglishآموزشآموزش رایگانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیتدریس لغات زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسیفیزیکلغات فیزیکلغت اموزییادگیرییادگیری زبان انگلیسی

بهاره شیخمشاهده نوشته ها

فارغ تحصیل کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *