دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
matheatic_funglish_app

لغات مربوط به ریاضی و علائم آن

برای اکثر دانشجویان پیش آمده که معادل نمادها و اصطلاحات ریاضی به زبان انگیسی چه می شود و برای همین جویای معنی این اصطلاحات به زبان انگلیسی بوده اند. آنچه ما در این مطلب به شما آموزش می دهیم  معادل نمادهای ریاضی به انگلیسی است.

Plus sign: جمع

Minus sign: علامت تفریق

Times Sign: علامت ضرب

Division sign (obelus): تقسیم

Equal: مساوی

Strict inequality: کمتر از

Strict inequality: بیشتر از

Inequality: کمتر و یا مساوی

Inequality: بیشتر و یا مساوی

Power: توان

Square root: جذر

Percent: درصد

Lemniscate: بی‌نهایت

Sigma: سیگما

Probability function: احتمال

Braces: آکلاد

Bracket: براکت

Function of: تابع

Similarity: تشابه

Limit: حد

matheatic_cover_funglish_app

Union: اجتماع

Intersection: اشتراک

Single vertical bar: قدر مطلق

Addition: عمل جمع کردن

Subtraction: عمل تفریق کردن

Multiplication: عمل ضرب کردن

Division: عمل تقسیم کردن

Degree: درجه

Angel: زاویه

Right Angle: زاویه قائمه یا ۹۰ درجه

Pi constant: عدد پی

Decimal point: ممیز

Standard deviation: انحراف معیار

Integer: اعدادصحیح

Natural numbers: اعداد طبیعی

Prime number: اعداد اول

Average: میانگین

این لغات برای شما کاربردی بود؟

آموزشی و فرهنگی هنریانگلیسی برای مشاغل

2496 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیآموزش لغات انگلیسی یادگیری زبان انگلیسیتلفظ کلمات انگلیسیریاضی به انگلیسیزبانزبان انگلیسیعائم ریاضی به انگلیسیکلمات انگلیسیکلمات انگلیسی با معنیکلمات پرکاربرد انگلیسیکلمه انگلیسیمعنی لغات انگلیسینمادهای ریاضی به انگلیسی

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *