تخت خوابت رو جمع کن
 • دانلود کتاب Make Your Bed

 • تخت خوابت رو جمع کن
 • نویسنده:
  ویلیام اچ. مک ریون William H. McRaven
 • زبان:
  انگلیسی English
 • فانگلیش:
  مناسب برای IELTS 6
 • رده سنی:
  بزرگسال
 • ژانر:
  خودشناسی
 • صفحات:
  74 صفحه
 • تاریخ انتشار:
  April 4, 2017

This is a short, well-recommended set of standard of living advice, but it’s a great example of why some advice is always repeated; because it is right and mostly optimal. A short and excellent book to remember the most important tips of a good life.

این یک مجموعه کوتاه و کاملاً توصیه شده از توصیه‌های استاندارد زندگی است، این یک مثال عالی‌ست که چرا برخی توصیه‌ها همیشه تکرار می‌شوند؛ زیرا درست و عمدتا بهینه هستند. کتابی کوتاه و عالی برای به یاد سپردن مهم‌ترین توصیه‌های یک زندگی خوب.


:An attractive part of the book

If you make your bed every morning you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride and it will encourage you to do another task and another and another… And, if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made – that you made – and a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better.

فانگلیش+کتاب

3043 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیدانلود تختخوابت رو جمع کندانلود کتابدانلود کتاب Make Your Bedدانلود کتاب تخت خوابت رو جمع کنزبانزبان انگلیسیکتابکتاب Make Your Bedکتاب تخت خوابت رو جمع کنکتاب تختخوابت رو جمع کنیادگیری زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.