دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
literature funglishapp

مجموعه لغات ادبی

ادبیات یکی از موضوعات محبوب و مورد علاقه افراد هست و همین اون رو تبدیل به یکی از موضوعات پرطرفدار صحبت کرده. دونستن لغات کافی در این حوزه می‌تونه کمک خوبی برای اسپیکینگ شما باشه.

 

Literature: ادبيات

literary term: اصطلاح ادبی
 
Motif: بن مايه
 
simile: تشبيه
 
Iron : تضاد
 
Irony: آيرونی
 
Metaphor: استعاره
 
Plurisignation: ابهام
 
Personification: تشخیص

Pun: جناس

Metonymy: کنایه

Paradox: تناقض ظاهری

Parallelism: موازنه

Personification: تشخيص

Oxymoron: تضاد و طباق

Implication: تضمين

Scansion: تقطيع

Imitation: تقليد

Mannerism: تكلف، التزام

Allusion: تلميح

Allegory: تمثيل

 

Multiple meaning: چند معنایی 

Verbal irony: تضاد  كلامی يا طعنه

Invention: ابداع، بدعت

Ambiguity: ابهام

Terseness: اشاره

synesthesia: حس آميزی

Sensibility: حس‌پذيری

Realism: رئالیسم، واقع نمایی

Reversal: واژگونی

Euphemism: حُسن تعبير

conceit: حُسن تعليل، مجاز بعيد

Congeries: مراعات نظير

Decorum: حُسن تناسب

Apostrophe: خطاب شاعرانه

Inspiration: الهام

Brachiology: ايجاز

Rhythm: ريتم

Objective: آفاقی، عينی، غير شخصی

Litotes: اثبات يا نفی

Poetic License: اجازه شاعری، جواز شاعرانه

Utopian Literature: ادبيات آرمانشهر، ادبيات مدينه فاضله

Confessional Literature: ادبيات اعترافی

Dystopia Literature: ادبيات بيمار گونه

Literature of the Absurd: ادبيات پوچی

Propagandist: ادبيات تبليغی

Thesis Literature: ادبيات تبليغی

Didactic Literature: ادبيات تعليمی، ارشادی

Fiction: ادبيات داستانی

 

Folk Literature: ادبيات عاميانه

Implicit metaphor: استعاره مكنيه

Mixed metaphor: استعاره مختلط

Dead-metaphor: استعاره مرده

Invocation: استمداد

Myth: اسطوره

Parenthesis: اعتراض، جمله معترضه

Hyperbole: اغراق

Understatement: اغراق

Contrast: افتنان

Legend: افسانه

fable: افسانه تمثيلی

Humanism: انسان باوری، اومانيسم

subjective: انفسی، ذهنی، شخصی

Illusion: انگارش، توهم

New Humanism: اومانيسم نو

falling Rhythm: ريتم فرود آينده

Imagism: ايماژيسم

flashback: بازگشت به گذشته

Deuteragonist: بازيگر دوم، شخصيت دوم

chemistryTritagonist بازيگر سوم، شخصيت سوم

Archaism: باستانگرائی

Ballad: بالاد، ترانه

Crisis: بحران

Acatalectic: وزن سالم

Refrain: برگردان،‌ ترجيح

Amplification: بسط

Original: بكر، بديع

 

Rhetorics: بلاغت، علوم بيانی

Expressionism: بيانگری، اكسپرسيونيسم

Verse: بيت

Purple-patch: بيت الغزل، شاه بيت

parnassianism: پارناس، مكتب

Stanza: پاره شعر

stave: پاره شعر

Surprise Ending: پايان بندی غير منتظره

Foot: پايه، ركن

Curtain: پرده

Act: پرده نمايش

Plot: پيرنگ

Subplot: پيرنگ فرعی

impressionism: تأثری، امپرسيونيسم

Crown of sonnets: تاج غزلواره، تاج سانه

Analysis: تجزيه

Epiphany: تجلی

Annotation: تحشيه

Mimesis: تحييل،‌محاكات

Epitrope: تدارك

association: تداعی

Paragoge: تذنيب

 

tragedy: تراژدی

Revenge tragedy: تراژدی انتقام 

Tragedy of blood: تراژدی خون‌بار

Domestic tragedy: تراژدی خانوادگی

Senecan tragedy: تراژدی سنكائی

tragicomedy: تراژدی كمدی

Song: ترانه، تصنيف

Folk songs: ترانه‌های عاميانه

Nursery rhymes: ترانه‌های كودكان

Apocope: ترخيم

Terza Rima: ترزاريما

trilogy: تريلوژی،تراژدی سه تائی

Epic theatre: تئاتر روايتی، حماسی

Soliloquy: حديث نفس، خودگويی

Pleonasm: حَشو 

Verisimilitude: حقيقت نمايی

Epic: حماسه

Argument: خلاصه داستان

Sincerity: خلوص

Image: خيال، تصوير

Science fiction: داستان علمی

Short Short story: داستانك

Empathy: درون حسّی

 

Theme: درون مايه، مضمون

Narrator: راوی

Lament: غمنامه

Character: شخصيت

Protagonist: شخصيت اصلی

Characterization: شخصيت پردازی

Allegorical Character: شخصيت تمثيلی

Antagonist: شخصيت مخالف

Symbolic Character: شخصيت نمادين

Convention: قرارداد، سنت

Tale: قصه، حكايت

Folk Tale: قصه عاميانه

Ode: قصيده

Fragment: قطعه 

Caricature: كاريكاتور

Conflict: كشمكش

Classicism: كلاسيك، مكتب

Aphorisms: كلمات قصار

Universality: كليّت و جامعيت

Comedy: كمدی

Tone: لَحن

Biography: زندگینامه

Anecdote: حکایت لطیفه وار 

 

Applied criticism: نقد کاربردی

Black humor: زهرخند، تلخ خند، شوخی سیاه

Bland verse: شعر سپید

Chronicle: وقایع نگاری 

Climax : نقطه اوج

Genre: ژانر

Comedy: کمدی 

Complaint: شکوائیه

Complication: پیچیدگی، وضعیت بغرنج

Composite-tie: ترکیب بند 

Demonstrative prose: نثر خطایی

Demotic style: سبک عامیانه

Deuteragonist: بازیگر دوم، شخصیت دوم

Dialogue: گفتگو، مناظره

Didactic literature: ادبیات تعلیمی، ارشادی 

Disillusion: توهم زدائی

First person narrator: راوی اول شخص

Flat character: شخصیت ساده

Folk drama: نمایش عامیانه

Folk literature: ادبیات عامیانه

Folk songs: ترانه‌های عامیانه

Folk tale: قصه عامیانه

Four levels of meaning: چهار لایه معنائی

 

Four meanings of a poem: مفاهیم چهارگانه شعر

Hemistich: مصراع

Heroic drama: نمایش قهرمانی

Heroic tragedy: تراژدی قهرمانی 

Hieratic style: سبک مصنوع 

Historical novel: رمان تاریخی

Historical prose: نثر تاریخی

History play: نمایشنامه تاریخی 

Idyll: غزل روستایی

Illusion: انگارش، توهم 

Lampoon: هجو

Legend: افسانه

Lipogram: حذف

Literary criticism: نقد ادبی

Long story: داستان بلند 

Meter: وزن، بحر

Miltonic sonnet: غزلواره 

Mood: فضا و رنگ

chemistryMoral conflict کشمکش اخلاقی

chemistryMorality play نمایش اخلاقی

chemistryMotif بن مایه

Mystery and miracle play: نمایش مذهبی

Myth: اسطوره

Mythology: منظومه اساطیر 

 

Narrative verse: شعر روایتی

Narrator: راوی

Neo- classicism: نقد نوین

Novel: رمان

Novelette: ناولت

Novella: ناولا

Objective point of view: زاویه دید عینی 

Ode: قصیده، چکامه

Old comedy: کمدی قدیم

Omniscient point of view: دانای کل 

Parenthesis: اعتراض، جمله معترض

Parody: نقیضه، جواب

Passion play: تعزیه

Pastoral: شعر روستائی، شبانی

Pastoral drama: نمایش شبانی

Pastoral elegy: مرثیه شبانی  

Pindaricode: قصیده پنداری یا قاعده

Plagiarism: سرقت ادبی، تقلید

pleonasm: حشو

Plot: بیرنگ، پلات

Poem: شعر 

Prose: نثر

 

Prose poem: شعر منثور

Protagonist: شخصیت اصلی

Proverb: ضرب المثل

Quasida: قصیده

Quatrain: دوبیتی

Rhetorical figures: علم معانی 

Rhyme royal: قافیه شاهی

Rhyme – scheme: طرح قافیه

Riddle: چیستان

Rime: قافیه

Riming- prose: سجع

Romance: رمان عاشقانه، داستان عاشقانه 

Setting: صحنه، صحنه پردازی

Short novel: رمان کوتاه

Short story: داستان کوتاه

Sketch: طرح

Song: ترانه، تصنیف  

Story: داستان 

Structure: ساختار، ساختمان

Style: سبک 

Substitution: جا به جایی

yllabic meter: وزن هجائی

syllable: هجاء، بخش

Symbol: نماد

Symbolic character: شخصیت نمادین

 

Symbolism: مکتب سمبولیسم

Tragedy: تراژدی 

Tritagonist: بازیگر سوم، شخصیت سوم 

Verbal irony: آیرونی کلامی

Verse: بیت 

Verse- libre: شعر آزاد

Viewpoint: زاویه دید 

Word accent: تکیه کلامی

 

آموزشی و فرهنگی هنریانگلیسی برای مشاغل

2901 بازدید

آموزشآموزش آنلاینآموزش انگلیسیآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیادبیاتتدریس لغات زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسیلغاتیادگیری زبان انگلیسی

بهاره شیخمشاهده نوشته ها

فارغ تحصیل کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *