ادبی

مجموعه لغات ادبی

 

سلام و درود . خدا قوت دوستای گل فانگلیشی که برای یادگیری زبان انگلیسی تلاشتونو میکنید و با آرزوی روزی عالی برای همه تون . موضوع هفته قبل فانگلیش در بخش اصطلاحات و لغات  درباره اعضای بدن و انواع تخصص ها بود.اگر علاقه مند این موضوعات هستید با کلیک روی هر کدوم میتونین مقاله مربوطه رو مشاهده و مطالعه کنین. اما موضوع این مقاله درباره ادبیات هست  که می خواهیم با هم بیاموزیم :

 

Literature  ادبيات

literary term   اصطلاح ادبی
 
Motif بن مايه
 
 simile   تشبيه
 
Iron تضاد

Irony آيروني

Metaphor استعاره

Plurisignation ابهام

Personification تشخیص 

Metaphor استعاره 

Pun جناس

Metonymy کنایه

Paradox تناقض ظاهری

Parallelism موازنه

 Personification تشخيص

Oxymoron تضاد و طباق

Implication تضمين

Scansion تقطيع

Imitation تقليد

Mannerism تكلف، التزام

Allusion تلميح

Allegory تمثيل

Multiple meaning چند معنایی 

Verbal ironyتضاد  كلامي يا طعنه

Invention ابداع، بدعت

Ambiguity  ابهام

Terseness اشاره

synesthesia حس آميزي

Sensibility حس پذيري

Realism رئالیسم، واقع نمایی

 Reversal واژگونی

Euphemism حُسن تعبير

conceit حُسن تعليل، مجاز بعيد

Congeries مراعات نظير

Decorum حُسن تناسب

Apostrophe  خطاب شاعرانه

Inspiration الهام

Brachiology ايجاز

Rhythm ريتم

Objective آفاقي/ عيني/ غير شخصي

Litotes اثبات يا نفي

Poetic License اجازه شاعري، جواز شاعرانه

Utopian Literature ادبيات آرمانشهر، ادبيات مدينه فاضله

Confessional Literature ادبيات اعترافي

Dystopia Literature ادبيات بيمار گونه

Literature of the Absurd ادبيات پوچي

Propagandist; Thesis Literature ادبيات تبليغي

Didactic Literature ادبيات تعليمي، ارشادي

Fiction ادبيات داستاني

Folk Literature ادبيات عاميانه

Implicit metaphor استعاره مكنيه

Mixed metaphor استعاره مختلط

Dead-metaphor استعاره مرده

Invocation استمداد

Myth اسطوره

Parenthesis اعتراض؛ جمله معترضه

 Hyperbole; Understatement اغراق

Contrast افتنان

Legend افسانه

fable افسانه تمثيلي

Humanism انسان باوري، اومانيسم

subjective انفسي، ذهني، شخصي

Illusion انگارش، توهم

New Humanism اومانيسم نو

falling Rhythm ريتم فرود آينده

Imagism ايماژيسم

flashback بازگشت به گذشته

Deuteragonist بازيگر دوم، شخصيت دوم

Tritagonist بازيگرسوم، شخصيت سوم

Archaism باستانگرائي

Ballad بالاد، ترانه

Crisis بحران

Acatalectic  وزن سالم

 Refrain برگردان،‌ترجيح

Amplification بسط

Original بكر، بديع

Rhetorics بلاغت، علوم بياني

Expressionism بيانگري، اكسپرسيونيسم

Verse بيت Purple-patch بيت الغزل، شاه بيت

parnassianism پارناس، مكتب

Stanza; stave پاره شعر

Surprise Ending پايان بندي غير منتظره

Foot پايه ، ركن

Curtain پرده

Act پرده نمايش

Plot پيرنگ

Subplot پيرنگ فرعي

impressionism تأثري، امپرسيونيسم

Crown of sonnets تاج غزلواره، تاج سانه

Analysis تجزيه Epiphany تجلي

Annotation تحشيه

Mimesis تحييل،‌محاكات

Epitrope تدارك

association تداعي

Paragoge تذنيب

tragedy تراژدي

Revenge tragedy; Tragedy of blood تراژدي انتقام، تراژدي خونبار

Domestic tragedy تراژدي خانوادگي

Senecan tragedy تراژدي سنكائي

tragicomedy تراژدي كمدي

Song ترانه، تصنيف

Folk songs ترانه هاي عاميانه

Nursery rhymes ترانه هاي كودكان

Apocope ترخيم

Terza Rima ترزاريما

trilogy تريلوژي،تراژدي سه تائي

Epic theatre تئاتر روايتي، حماسي

Soliloquy حديث نفس، خودگويي

Pleonasm حَشو 

 Verisimilitude حقيقت نمايي

Epic حماسه

Argument خلاصه داستان

Sincerity خلوص

Image خيال، تصوير

Science fiction داستان علمي

 Short Short story داستانك

 Empathy درون حسّي

Theme درون مايه، مضمون

Quatrain دوبيني

Narrator راوي

Lament غمنامه

Character شخصيت

Protagonist شخصيت اصلي

Characterization شخصيت پردازي

Allegorical Character شخصيت تمثيلي

Antagonist شخصيت مخالف

Symbolic Character شخصيت نمادين

Poetryشعر

Poem شاعر

Free Verse شعر آزاد 

Narrative Verse شعر روايتي

Blank Verse شعرسپيد

Lyric شعرغنائي، تغزّلي 

Macaronic Verse شعر مختلط

Abstract Poem شعر معني

Occasional Verse شعر مناسب

Prose Poem شعر منثور 

Internal Rhyme قافيه دروني

Convention قرارداد/ سنت

Tale قصه، حكايت

Folk Tale قصه عاميانه

 Ode قصيده

Fragment قطعه 

Tragic Hero قهرمان تراژدي

Caricature كاريكاتور

Conflict كشمكش

Classicism كلاسيك، مكتب

Aphorisms كلمات قصار

Universality كليّت و جامعيت

Comedy كمدي

 Tone لَحن

Biography زندگینامه

Anecdote حکایت لطیفه وار 

Applied criticism نقد کاربردی

Black humor زهرخند، تلخ خند، شوخی سیاه

Bland verse شعر سپید

Chronicle وقایع نگاری 

New Criticism نقد نوین

Climax نقطه اوج

Genre نوع ادبی

 Closet drama نمایش خواندنی 

Comedy کمدی 

Complaint شکوائیه

Complication پیچیدگی، وضعیت بغرنج

Composite- tie  ترکیب بند 

Demonstrative prose نثر خطایی

Demotic style سبک عامیانه

Deuteragonist بازیگر دوم، شخصیت دوم

Dialogue گفتگو؛ مناظره

Didactic literature ادبیات تعلیمی، ارشادی 

Disillusion توهم زدائی

First person narrator راوی اول شخص

Flat character شخصیت ساده

Folk drama نمایش عامیانه

Folk literature ادبیات عامیانه

 Folk songs ترانه های عامیانه

Folk tale قصه عامیانه

foot پایه، رکن

Form قالب

Four levels of meaning چهارلایه معنائی

Four meanings of a poem مفاهیم چهارگانه شعر

Hemistich مصراع

Heroic drama نمایش قهرمانی

Heroic tragedy تراژدی قهرمانی 

Hieratic style سبک مصنوع 

Historical novel رمان تاریخی

Historical prose نثر تاریخی

History play نمایشنامه تاریخی 

Idyll غزل روستایی

Illusion انگارش، توهم 

Invention ابداع

Lampoon هجو

Legend افسانه

Lipogram حذف

Literary criticism نقد ادبی

Logogriph (نک. چیستان)

Long  story داستان بلند 

Meter وزن، بحر

Miltonic sonnet غزلواره 

Mood فضا و رنگ

Moral conflict کشمکش اخلاقی

Morality play نمایش اخلاقی

Motif بن مایه

Mystery and miracle playنمایش مذهبی

Myth اسطوره

Mythology منظومه اساطیر 

Narrative verse شعر روایتی

Narrator راوی

Neo- classicism نقد نوین

Novel رمان

Novelette ناولت

Novella ناولا

Objective point of view زاویه دید عینی 

Ode قصیده/ چکامه

Old comedy کمدی قدیم

Omniscient point of view دانای کل 

Parenthesis اعتراض، جمله معترض

Parody نقیضه، جواب

Passion play تعزیه

Pastoral شعر روستائی / شبانی

Pastoral drama نمایش شبانی

Pastoral elegy مرثیه شبانی  

Pindaricode قصیده پنداری یا قاعده

Plagiarism سرقت ادبی/تقلید

pleonasm حشو

Plot بیرنگ /پلات

Poem شعر 

Prose نثر

Prose poem شعر منثور

Protagonist شخصیت اصلی

Proverb  ضرب المثل

Quasida قصیده

Quatrain دوبیتی

Rhetorical figures علم معانی 

Rhyme royal قافیه شاهی

Rhyme – scheme طرح قافیه

Riddle چیستان

Rime قافیه

Riming- prose سجع

Romance رمان 

Setting صحنه، صحنه پردازی

Short novel رمان کوتاه

Short story داستان کوتاه

Sketch طرح

Song ترانه، تصنیف  

Story داستان 

Structure ساختار، ساختمان

Style سبک 

Substitution  جایه جایی

Surprise ending پایان بندی

yllabic meter وزن هجائی

syllable هجاء، بخش

Symbol نماد

Symbolic character شخصیت نمادین

Symbolism مکتب سمبولیسم

Tragedy تراژدی 

Tritagonist  بازیگر سوم، شخصیت سوم 

Verbal irony آیرونی کلامی

Verse  بیت 

Verse- libre  شعر آزاد

Viewpoint زاویه دید 

Word accent تکیه کلامی

 

آموزشی و فرهنگی هنریانگلیسی برای مشاغل

2646 بازدید

آموزشآموزش آنلاینآموزش انگلیسیآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیادبیاتتدریس لغات زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسیفانگلیشلغاتیادگیری زبان انگلیسی

بهاره شیخمشاهده نوشته ها

فارغ تحصیل کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *