ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

این هفته تصمیم گرفتم درباره موضوع ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه صحبت کنم.

در این مقاله ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه شما با ضرب المثل های انگلیسی آشنا می شوید.

در این مقاله سعی شده ضرب المثل های مهم ذکر شود.

از آن جا که زبان آموزان کمتر به این بخش توجه می کنند تصمیم گرفتم این هفته در مورد موضوع ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه  صحبت کنم.

.You’re only young once

آدم  همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان

 

.Your sins will find you out

 

مکن بد که بد بینی از یار نیک       نروید ز تخم بدی بار نیک
غم و شادمانی نماند  و لیک         جزای عمل ماند و نام نیک

 

.You can’t make an omelets/omelet without breaking eggs

 

تا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.

 

.You can not serve God and mammon

 

هم خدا خواهی و هم دنیای دون
این محال است و جنون ای ذولفنون

 

.You may end him but you’ll not mend him

 

توبه گرگ مرگ است.

 

.You can lead a horse to water, but you can’t make him drink

 

هیچ کاری با زور درست نمی شود؛ زور همیشه کارساز نیست.

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

.You win some/a few; you lose some/a few

 

زندگی برد و باخت دارد.

.You are what you eat

غذای انسان ماهیت انسان را می سازد.

 

.You have taken the good with the bad

 

باید خوب را با بد پذیرفت.

 

.A Younger idler, an old beggar

 

جوان بیکار امروز، گدای پیر فرداست.
در جوانی کار کن تا در پیری گدایی نکنی.

 

.You reap what you sow

 

خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم

 

.You pay your money and you take your choice

 

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

 

.You can do anything, but not everything

 

شما می توانید هر کاری را انجام دهید اما نمی توانید همه کارها را انجام دهید.

 

.You can’t put the clock back

 

گذشته ها گذشته است.

 

.Years teach us more than books

 

سالها بیشتر از کتابها به ما درس می دهند.

 

?You want a thing done, does it yourself

 

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

 

 

.You can’t keep a good man down

خواستن توانستن است.

 

.You saw nothing, you heard nothing

 

شتر دیدی ندیدی.

 

.You took the words out of my mouth

 

جانا سخن از زبان ما می گویی.

 

.You are scraping the bottom of the barrel

 

ملاقه ات به ته دیگ خورده است.

 

.You can’t win

 

مقسّمت ندهد روزی که ننهادست.

 

.You can educate a fool, but you can not make him think

 

آدم احمق را می توان تربیت کرد  اما نمی توان به تفکر واداشت.

 

.You can’t have your cake and eat it too

 

نمی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.

 

.You can’t take it with you when you die

ثروت را به هنگام مرگ با خود  به گور نتوان برد.

 

.You can not put out a fire with oil

 

آتش را با آتش خاموش نتوان کرد.

 

.You can not wash a black a more white

 

که زنگی به شستن نگردد سفید.

 

.You can not catch old birds with chaff

 

 

عنقا را به دام نتوان گرفت.

 

.You must lie on the bed you have made

خود کرده را تدبیر نیست.

 

.You are a back seat driver

کنار گود نشستی و می گویی لنگش کن.

.You may know by a handful the whole sack

مشت نمونه خروار است.

 

.You can not burn the candle at both ends

 

نمی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.

 

.You can’t dance at two weddings

 

با یک دست نمی توان دو هندوانه بر داشت.

 

.You can’t mend a broken egg

 

آب رفته به جوی بر نگردد.

 

.You can not sell the cow and drink the milk

 

نمی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.

 

.You buy land, you buy stones, you buy meat, and you buy bones

 

گنج بی مار و گل بی خار نیست.

 

.You can not get blood out of stone

 

از آب کره نتوان گرفت.

 

.Your love will be in my heart at all times

 

 

اگر مرگم به نامردی نگیرد      مرا مهر تو در دل جاودانی ست
و گر عمرم به ناکامی سر آید   تو را دارم که مرگم زندگانی ست

 

.Your wish is my command

 

از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن.

جسم و جان و هر چه هستم  آن توست      حکم و فرمان جملگی فرمان توست

 

.You must grin and bear it

 

باید بسوزی و بسازی.

 

.You can’t see the wood for the trees

 

آنقدر سمن است که یاسمن پیدا نیست.

 

.You can’t make bricks without straw

 

با دست خالی نمی توان کاری انجام داد.

 

.You can not get a quart into a pin pot

 

نمی توان بحر را در کوزه ریخت.

 

.You are responsible for you

 

هر کس ضامن دوزخ و بهشت خویش است.

 

.You can’t please everyone

 

همه را نمی توان از خود راضی  نگه داشت.

 

.You cannot unscramble eggs

 

 

کاری است گذشته، سبویی است شکسته.

 

.You cannot teach an old dog a new trick

 

پیر را تعلیم دادن مشکل است.

.You cannot make a silk purse out of a sow’s ear

از تخم مرغ پشم نتوان چید.

 

.You should never judge a book by its cover

 

از روی ظاهر نباید قضاوت کرد.

 

.You have to crawl before you can walk

 

قبل از راه رفتن باید خزیدن رایاد گرفت.

 

.You can catch more flies with honey than you can with vinegar

 

هر کاری راهی دارد.

 

 

.When it rains, it pours

چو بد آید هر چه آید بد شود.
بدبختی نمی آید وقتی هم می آید پشت سر هم می آید.

 

.Whatever happens, is for the best

 

هر چه پیش آید خوش آید.

.Whoever knocks on a door and persists will be allowed in

گفت پیغمبر که چون کوبی دری  عاقبت زان در برون آید سری

 

.Where there is muck, there’s luck/brass

 

آدم پولدار شانس هم دارد.

 

.When the cat’s away the mice will play

 

ماه درخشنده چون پنهان شود     شب پرّه بازیگر میدان شود

 

.What is done can’t be undone

 

آب رفته به جوی برنگردد، گذشته ها گذشته است.

 

.When in Rome do as the Romans do

 

خواهی نشوی رسوا  همرنگ جماعت شو.

 

.Where there is a will, there is away

 

خواستن، توانستن است.

 

.The Way to a man’s heart is through his stomach

 

برای بدست آوردن دل مردان باید از طریق شکمشان وارد شد.

 

.Without music, life is a journey through a desert

 

بدون موسیقی، زندگی به منزله سفر کردن از بیابان است.

 

?What we acquire without sweat we give away without regret

 

هر آنچه آسان یافتی، آسان دهی از دست.

 

.Well begun is half done

شروع خوب نصف کار است.

 

.Winners never cheat and cheaters never win

 

آدمهای برنده هرگز کلک نمی زنند و آدمهای متقلب هرگز برنده نمی شوند.

 

?When money speaks, the truth remains silent

وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند.

 

?When a thing is done, advice comes too late

 

بعد از وقوع واقعه، پند و تدبیر دیگر بکار نیاید.

 

.Waste not, want not

 

اسراف نکن تا محتاج نشوی.

 

A Watched pot never boils

 

زمان انتظار دیر می گذرد.

.Will is the key of the victories

رمز پیروزی اراده است.

 

.The Wish is father to the thought

 

شتر در خواب بیند پنبه داند؛ فکر باطل ز تمنا خیزد.

 

.A Wise man avoids edged tools

 

آدم دانا به نشتر نزند مشت.

 

.A Word to the wise is enough / sufficient

 

در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
ازین به نصیحت نگوید کست     اگر عاقلی یک اشارت بس است

.Word cut more than the sword

زبان برنده تر از شمشیر است.

.The Worm will turn

چو دست از همه حیلتی در گسست       حلال است شمشیر بردن به دست
وقت  ضرورت  چو  نباشد  گریز  دست  بگیرد  سر  شمشیر  تیز

?What is bred in the bone will never come out of the flesh

اصل بد نیکو نگردد هر که بنیادش بد است.

.Wall has ears

مکن پیش دیوار غیبت بسی      بود، کز پسش گوش دارد کسی

?Who chatter to you, will chatter of you

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

?Who has skirts of straw needs fear to fire

کسی که دامن حصیری دارد باید از آتش فاصله بگیرد.
کسی که بار شیشه دارد نباید به دیوانه سنگ بیاندازد.

?When love is not madness, it is not love

عشق که به حد دیوانگی نرسید، عشق نیست.
عاشق آن باشد که چون آتش بود           گرم رو سوزنده و سرکش بود

?What the eye sees not, the heart ruse not

اگر دیده نبیند، دل نخواهد.

?When good cheer is lacking, our friends will be packing

یار نیک را در روز بد شناسند.

?While the grass grows, the cow starves

بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد.

?Who longest wait of all surely wins

صبر آرد آرزو را نی شتاب؛ صبر مایه پیروزی است.

.We are on a different wavelength

آبمان به یک جوی نمی رود.

.We live for a good time, not for a long time

کیفیت زندگی مهم تر از کمیت زندگی است.

 

?Who knows much, will suffer much

 

هر که بیشتر می فهمد بیشتر رنج می برد.

 

?What the heart feels the tongue speaks

آنچه بر دل فرود آید، بر زبان آید.

?Who keeps company with the wolf will learn to howl

انگور ز انگور همی گیرد رنگ.

کمال همنشین در من اثر کرد    و گرنه من همان خاکم که هستم

.Water is life’s matter and matrix, mother, and medium

آب مایه حیات است؛ بدون آب نمی توان زندگی کرد؛ آب آبادانی است.

 

.Water which is too pure has no fish

 

آب پاک و تمیز ماهی ندارد.

 

.Wishes don’t wash the dishes

 

با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.

 

.A Wonder lasts but nine days

 

آتش تند زود خاکستر می شود.

.A Work well begun is half done

کاری که خوب شروع شده باشد در واقع نیمی از آن انجام شده است.

 

?When/where one door shuts another opens

 

خدا گر به حکمت ببندد دری       گشاید به فضل و کرم در دیگری

 

?When the word is out it belongs to another

 

سخن تا نگویی بر او دست هست    چو گفته شد یابد او بر تو دست

 

?When the headaches, all the body is out of tune

 

چو عضوی بدرد آورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار

?What is a workman without his tools

ز بی آلتان کار ناید درست؛ بدون ابزار و وسایل کاری نمی توان انجام داد.

 

.Wedlock is a padlock

 

ازدواج، اسارت است.
ای گرفتار پایبند عیال                 دیگر آسودگی مبند خیال

.Work while it is day

تا تنور داغ است نان باید پخت.

 

.The Weakest goes to the wall

 

هر چه سنگ است به پای لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.

.When candles are away all cats are grey

شب گربه سمور نماید.

 

.We are shot with our own arrow

 

خود کرده را تدبیر نیست؛ از ماست که بر ماست.

 

.Wear the pants in the family

 

تصمیم گیرنده بودن؛ حرف آخر را زدن؛ رئیس بودن

.A Woman’s place is in the home

خانه بدون زن گورستان است.
زن بلا باشد به هر کاشانه ای       بی بلا هرگز مبادا خانه ای

 

.A Woman’s work is never done

 

کار خانم ها هیچ وقت تمام نمی شود.

 

.Walnuts and pears you plant for your heirs

 

هر چه نیکی کنید آن نیکی به خود کرده اید.

 

.When the wine is in, the wit is out

 

شراب، عقل از سر بیرون کند.

 

.When the pot boils over, it cools itself

 

فواره چون بلند شود سرنگون شود.

 

.Wisdom is better than strength

 

آدمی را عقل می باید نه زور.

 

.What you pay, what you get

 

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

 

.What is past, is past

 

گذشته ها گذشته است.

 

?Who laughs last, laughs longest

 

آن خوش است ای جان که فرجامش خوش است.

 

.While there is life, there is hope

 

تا زندگی هست، امید هست.

 

.What you lose on the swings, you gain on the roundabouts

 

دری نبست زمانه که دیگر دری نگشاید.
ایزد هرگز دری نبندد بر تو    تا صد دیگری به بهتری نگشاید

 

.What is told in the ear of a man, is often heard a hundred miles away

 

حرفی که از دهان بر آید، گرد جهان در آید.

 

.Wonders will never cease

 

معجزه هنوز هم اتفاق می افتد.

 

.Water is the best thirst quencher

 

آب بهترین فرو نشاننده عطش است.

 

.Want is the mother of industry

 

احتیاج مادر اختراع است.

 

.What is taken in with the milk only goes out with the soul

 

با شیر اندرون شده با جان بدر شود.

 

.When drink enters, wisdom departs

 

شراب که از در، در آمد        عقل و هوش از کف برفت

 

.Worrying never did anyone any good

 

نگرانی دردی را درمان نمی کند.

 

.Wake not a sleeping dog

 

فتنه در خواب است بیدارش مکن.

 

.We seek water in the sea

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد         وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

.We cannot learn without pain

بدون رنج و زحمت، علم حاصل نمی شود.

.We lie loudest when we lie to ourselves

وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلندتر فریاد می زنیم.

.When in doubt do newt/ nothing

روزه شک دار نگیر.

.Who knows he knows nothing knows much

هرگز دل من ز  علم  محروم  نشد    کم ماند ز اسرار که معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب وروز  معلومم شد که هیچ معلوم نشد

.Who knows what tomorrow holds

که داند که فردا چه زاید زمان؛ هیچکس از آینده خبر ندارد.

.When things got to the worst they will mend

تا پریشان نشود کار به سامان نرسد؛ خرابی مقدمه اصلاح است.

.When angry, count a hundred

هر وقت عصبانی شدی یک لیوان آب بخور.

.What costs little is little esteemed

نداند کسی قدر روز خوشی       مگر روزی افتد به سختی کشی

.What can’t be cured must be endured

چو نتوان بر افلاک دست آختن   ضروری است با گردشش ساختن

.Water does not tickle out of his hand

آب از دستش نمی چکد.

.Writing of ideas is the capital of future

نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است.

.Woman’s dreams go by contraries

خواب زن چپ است.

.Win a few, lose a few

آدم گاه برنده است، گاه بازنده.

.Words are but wind

حرف باد هواست.

.Why buy a cow when milk is so cheap

چرا باید یک گاو بخری وقتی که شیر اینقدر ارزان است. ( آفتابه خرج لحیم کردن است )

.War and love are as full of trouble as pleasure

جنگ و عشق هر آنقدر لذت بخش باشند به همان قدر دردسرساز هم هستند.

 

.Wear an old coat, but with the new book

لباس کهنه ات را بپوش اما کتاب تازه بخر.

.Wake up and smell the coffee

ششدانگ حواس خود را جمع کردن

.Work one’s fingers to the bone

جان کندن؛ سخت کار کردن

.Warm the cockles of somebody’s heart

کسی را خوشحال کردن.

.Weigh the pros and cons

معایب و محاسن کاری یا چیزی را سنجیدن.

.Work all the hour’s Godsends

بکوب کار کردن؛ شبانه روز کار کردن

.Wear one’s heart on one’s sleeve

بی شیله پیله بودن؛ صاف و ساده بودن

.When pigs fly

خدا را چه دیدی!؛ در همیشه روی یک پاشنه نمی گردد.

.Win small, win early, win often

کم ببر، زود ببر، همیشه ببر.

.When the hell’s frozen over

وقت گل نی

.Who dares to teach must never cease to learn

مدرس نباید از مطالعه و آموختن دست بردارد.

?Who knows who is beautiful and who ugly behind the curtain

کس چه داند که پس پرده که زیباست، که زشت.

.When the dust has settled

وقتی آبها از آسیاب افتاد؛ وقتی سر و صداها خوابید.

.When it comes to the crunch

موقعش که برسد؛ وقتش که برسد.

.Where there are bees there is honey

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

.Where there is no justice there is no joy

آنجا که عدالت نیست، خوشی هم  نیست.

.A Willing horse is run to death

هر کسی را بهر کاری ساختند.

.A Word before is worth two after

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

.A woman conceals what she knows not

مگو از هیچ نوعی پیش زن راز    که زن رازت بگوید جمله سرباز

.A Word spoken is past recalling

آب رفته به جوی بر نگردد؛ گذشته‌ها گذشته است.

.The Way to get along is to go along

همزیستی در همراهی است.

.The Wolf may lose his teeth, but never his nature

مار پوست می اندازد، خوی نمی اندازد.

.When two Sundays meet

هر وقت خورشید از مغرب بر آید؛ وقت گل نی.

.What everybody says must be true

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

.We all make mistakes

انسان جایزالخطاست.

?Why keep a dog and bark yourself

چرا آدم باید سگ داشته باشد ولی خودش پارس کند.

Where there is peace, God is

هر جا که صفا هست در آن نور خدا هست.

.Where there is love, there is no coercion

هر جا سخن از عشق است زور و اجباری در کار نیست.

.Whatever comes from a friend is good

هر چه از دوست رسد نیکوست.

.When I am no more, let happen what may

پس از من کو جهان را آب گیرد.

.Winning isn’t everything

برد و پیروزی که همه چیز نیست.

.Winning is earning, losing is learning

پیروزی موفقیت است و شکست تجربه.

 

What soberness conceals, drunkenness reveals

 

مستی راستی می آورد؛ آدم مست راستگو است.

Where ignorance is bliss, its folly to be wise

جایی که جهالت برکت است، دانایی احمقی است.

Without sleep, no health

خواب برای سلامتی لازم است.

When the shit hits the fan

خر تو خر که شد؛ اوضاع شیر تو شیر که شد.

What goes up must come down

فواره چون بلند شود سرنگون گردد.

A Woman can beat the devil

زن شیطان را هم می تواند شکست دهد؛ شیطان از زن درس می آموزد.

A Word before is worth two after

جنگ اول به از صلح آخر.

A Wise head keeps a shut mouth.

ترا خاموشی ای خداوند هوش     وقارست و نا اهل را پرده پوش

The Whole dignity of a man lies in the power of thought

بزرگی هر کس در طرزفکر و تفکر اوست.

What is done can’t be undone

چو تیر از کمان رفت نیاید به شست باز.

Without justice, courage is weak

بدون عدالت، شجاعت کار ساز نیست.

When you play you must pay

بازی اشکنک سر شکستنک هم دارد.
هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند.

What goes around comes around.

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.

Where there is love, there is pain

عشق بدون رنج نیست؛ عشق با سختی همراه است.

Why should the devil have all the best tunes

خربزه شیرین نصیب کفتار می شود.

What is sauce for the goose is sauce for the gander

بر کس مپسند آنچه ترا نیست پسند.

When the character is lost, all is lost

هیچ چیزی مهم تر از آبرو نیست.

Without friends, a tree-like without roots

آدم بی دوست، مثل درخت بی ریشه است.

When ambition ends, happiness begins

پایان جاه طلبی، آغاز خوشبختی است.

What a man says drunk, he thinks sober

مستی و راستی.

What can you expect from a hog but a grunt

از کوزه همان برون تراود که در اوست.

از خوک جز خرخر کردن چیزی نمی توان انتظار داشت.

When the drink is in, the truth is out

مستی و راستی.

When poverty comes in the door, love goes out the window

فقر که از در درآمد عشق از پنجره بیرون رفت.

Write your injuries in the sand, kindness in marble

بدی ها را روی شن بنویس وخوبیها را روی سنگ مرمر.

When there is no trust, there is no love

وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست.

Whatever comes up is welcomed

هر چه پیش آید، خوش آید.

What must be, must be

از تقدیر گریزی نیست؛ آنچه باید بشود می شود.

What goes around, comes around

چیزی که عوض دارد، گله ندارد.

Any port in a storm

در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت است.

Actions speak louder than words

به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

Act so in the Wally that need not fear those who stand on the hill

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

As you make your bed you must lie on it

خود کرده را تدبیر نیست.

Absence makes the heart grow fonder

جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند.

All good things come to an end

چراغ هیچکس تا صبح نمی سوزد.

All work and no play make Jacks a dull boy

تنوع چاشنی زندگی است.

All things come to him who waits

گرصبر کنی زغوره حلوا سازی؛گوساله به روزگار گاوی گردد.

All’s fair in love and war

در عشق و جنگ هر کاری رواست.

Ask and you shall receive

پرسان، پرسان می توان رفت هندوستان.

An Apple a day keeps the doctor away

روزی یک سیب بخور تا از طبیب بدور مانی.

April showers bring forth May flowers

تا باران نبارد گل نروید.

All’s well that ends well

شاهنامه آخرش خوش است؛ جوجه‌ها را آخر پاییز می شمارند.

All roads lead to Rome

همه راهها به رم ختم می شود.

After a storm comes calm

آرامش پس از طوفان می آید.

After death the doctor

نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی.

All truths will not bear telling

هر حقیقتی را نباید به زبان آورد.

Affection blinds reason

محبت آدم را کور می کند.

An Artist lives everywhere

وجود مردم دانا مثال زر و طلاست   که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند

All are not hunters that blow the horn

هر که ریش دارد بابا نیست؛ هر که شیپور دارد شکارچی نیست.

All doors open to politeness

ادب تاجی  است از نور الهی      بنه بر سر برو هر جا که خواهی

The attack is the best form of defense

دست پیش زوال ندارد؛ حمله بهترین نوع دفاع  است.

As you sow, as you reap

چو دشنام گویی، دعا نشنوی              بجز کشته خویش ندروی
نپندارم ای در خزان کشته جو              که گندم ستانی بوقت درو

As the work, so the pay

مزد خر چرانی، خر سواری است.

An Ass is but an ass though laden with gold

خر اگر جل اطلس بپوشد باز هم خر است.

Art is long, life is short

علم آمد فراوان ، عمر کوتاه.

As you salute, you will be saluted

بود حرمت هر کس از خویشتن.
کمم گیری کمت گیرم ، نمرده ماتمت گیرم.

All things are difficult before they are easy

معما چو حل گشت آسان شود.

Action is the proper fruit of knowledge

بار درخت علم ندانم بجز عمل.

Adam’s ale is the best brew

آب بهترین مشروب است.

All are not thieves that dogs bark at

هر کسی را که سگ پارس می کند دزد نمی توان گفت.

All cats are grey in the dark

شب گربه سمور می نماید.

All’s fish that comes to the net

نگه دار فرصت که عالم دمیست.

Appearances are deceptive

ظواهر فریبنده اند.

Ask no questions and hear no lies

نپرس تا دروغ نشنوی.

All things are possible with God

خدا برهر کاری تواناست.

Adam ate the apple and our teeth still ache

چوب دیگران را خوردن

As well be hanged for a sheep as a lamb

دزد به دار آویخته می شود چه برای یک گوسفند جه برای یک برهّ.

 Apple doesn’t fall far from the tree

میوه پای درخت می افتد.

The Apples on the other side of the wall are the sweetest

مرغ همسایه غاز است.
نعمت ما به چشم همسایه         صد برابر فزون کند پایه

Accidents will happen in the best-regulated families

با قضا و قدر کارزار نتوان کرد.

Accident(s) will happen

با سرنوشت نمی توان جنگید؛ حادثه خبر نمی کند.

All men are members of the same body

بنی آدم اعضای یکدیگرند         که در آفرینش ز یک گوهرند

All his gees are swan

مرغ خودش را غاز می داند.

Ask much to have a little

به مرگ گیر تا به تب راضی شود.

All is grist that comes to his mill

از تخم مرغ پشم می چیند؛ از آب کره می گیرد.

All is for the best

هر چه پیش آید خوش آید.

Always have two strings to your bow

کار از محکم کاری عیب نمی کند.

Abstinence is the best medicine

امساک و پرهیز بهترین دارو است؛ سلامتی تن در پرهیز است.

Accusing the times is but excusing ourselves.

از ماست که بر ماست؛ خود کرده را تدبیر نیست.

Adversity often leads to prosperity

بنیاد غم وشادی بس دیر نمی پاید
هر صبح ز پی شامی، هر شب سحری دارد

After night comes the dawn

ای دل صبور باش و نخور غم که عاقبت

این شام  صبح گردد و این شب سحر شود

After sorrow comes joy

در پس هر گریه آخر خنده ایست        مرد آخربین مبارک بنده ایست

Answer one in his own language

کلوخ انداز را پاداش سنگ است؛ جواب های، هواست.

April and May are the keys of the year

سالی که نیکوست از بهارش پیداست.

All covet, all lose

آدم حریص همیشه محروم است.

All fellows in football

بازی اشکنک، سر شکستنک دارد.

Any time means no time

هر وقت به معنای هیچ وقت است.

All clouds bring not rain

نه آبستن درّ بود هر صدف؛ هر ابری باران ندارد.

All talk and no trouser

به عمل کاربرآید به سخندانی نیست.

All that glitters is not gold

هر درخشنده ای طلا نیست؛ هر گردی  گردو نیست.

Anger has no eyes

خشم کار شیطان است؛ خشم چشم و گوش ندارد.

At foot of the candle it is dark

پسر کفاش همیشه پا برهنه است؛ پای چراغ تاریک است.

Absence sharpens love, presence strengthens it

دوری و دوستی؛ با اهل زمانه صحبت از دور خوش است

.What soberness conceals, drunkenness reveals

مستی راستی می آورد؛ آدم مست راستگو است.

.Where ignorance is bliss, its folly to be wise

جایی که جهالت برکت است، دانایی احمقی است.

.Without sleep, no health

خواب برای سلامتی لازم است.

.When the shit hits the fan

خر تو خر که شد؛ اوضاع شیر تو شیر که شد.

.What goes up must come down

فواره چون بلند شود سرنگون گردد.

.A Woman can beat the devil

زن شیطان را هم می تواند شکست دهد؛ شیطان از زن درس می آموزد.

.A Word before is worth two after

جنگ اول به از صلح آخر.

.A Wise head keeps a shut mouth

ترا خاموشی ای خداوند هوش     وقارست و نا اهل را پرده پوش

.The Whole dignity of a man lies in the power of thought

بزرگی هر کس در طرزفکر و تفکر اوست.

.What is done can’t be undone

چو تیر از کمان رفت نیاید به شست باز.

.Without justice, courage is weak

بدون عدالت، شجاعت کار ساز نیست.

.When you play you must pay

بازی اشکنک سر شکستنک هم دارد.

هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند.

.What goes around comes around

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.

.Where there is love, there is pain

عشق بدون رنج نیست؛ عشق با سختی همراه است.

?Why should the devil have all the best tunes

خربزه شیرین نصیب کفتار می شود.

.What is sauce for the goose is sauce for the gander

بر کس مپسند آنچه ترا نیست پسند.

.When character is lost, all is lost

هیچ چیزی مهم تر از آبرو نیست.

.Without friends a tree like without roots

آدم بی دوست، مثل درخت بی ریشه است.

.When ambition ends, happiness begins

پایان جاه طلبی، آغاز خوشبختی است.

.What a man says drunk, he thinks sober

مستی و راستی.

?What can you expect from a hog but a grunt

از کوزه همان برون تراود که در اوست.
از خوک جز خرخر کردن چیزی نمی توان انتظار داشت.

.When the drink is in, the truth is out

مستی و راستی.

When poverty comes in the door, love goes out the window

فقر که از در درآمد عشق از پنجره بیرون رفت.

Write your injuries in the sand, kindness in marble

بدی ها را روی شن بنویس وخوبیها را روی سنگ مرمر.

.When there is no trust, there is no love

وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست.

Whatever comes up is welcomed

هر چه پیش آید، خوش آید.

What must be, must be

از تقدیر گریزی نیست؛ آنچه باید بشود می شود.

What goes around, comes around

چیزی که عوض دارد، گله ندارد.

Any port in a storm

در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت است.

Actions speak louder than words

به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

Act so in the Wally that need not fear those who stand on the hill

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

As you make your bed you must lie on it

خود کرده را تدبیر نیست.

Absence makes the heart grow fonder

جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند.

All good things come to an end

چراغ هیچکس تا صبح نمی سوزد.

All work and no play make Jacks a dull boy

تنوع چاشنی زندگی است.

All things come to him who waits

گرصبر کنی زغوره حلوا سازی؛گوساله به روزگار گاوی گردد.

All’s fair in love and war

در عشق و جنگ هر کاری رواست.

Ask and you shall receive

پرسان، پرسان می توان رفت هندوستان.

An Apple a day keeps the doctor away

روزی یک سیب بخور تا از طبیب بدور مانی.

April showers bring forth May flowers

تا باران نبارد گل نروید.

All’s well that ends well

شاهنامه آخرش خوش است؛ جوجه‌ها را آخر پاییز می شمارند.

All roads lead to Rome

همه راهها به رم ختم می شود.

After a storm comes calm

آرامش پس از طوفان می آید.

After death the doctor

نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی.

All truths will not bear telling

هر حقیقتی را نباید به زبان آورد.

Affection blinds reason

محبت آدم را کور می کند.

An Artist lives every where

وجود مردم دانا مثال زر و طلاست   که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند

All are not hunters that blow the horn

هر که ریش دارد بابا نیست؛ هر که شیپور دارد شکارچی نیست.

All doors open to politeness

ادب تاجی  است از نور الهی      بنه بر سر برو هر جا که خواهی

Attack is the best form of defense

دست پیش زوال ندارد؛ حمله بهترین نوع دفاع  است.

As you sow, as you reap

چو دشنام گویی، دعا نشنوی              بجز کشته خویش ندروی
نپندارم ای در خزان کشته جو              که گندم ستانی بوقت درو

As the work, so the pay

مزد خر چرانی، خر سواری است.

An Ass is but an ass though laden with gold

خر اگر جل اطلس بپوشد باز هم خر است.

Art is long, life is short

علم آمد فراوان ، عمر کوتاه.

As you salute, you will be saluted

بود حرمت هر کس از خویشتن.
کمم گیری کمت گیرم ، نمرده ماتمت گیرم.

All things are difficult before they are easy

معما چو حل گشت آسان شود.

Action is the proper fruit of knowledge

بار درخت علم ندانم بجز عمل.

Adam’s ale is the best brew

آب بهترین مشروب است.

All are not thieves that dogs bark at

هر کسی را که سگ پارس می کند دزد نمی توان گفت.

All cats are grey in the dark

شب گربه سمور می نماید.

All’s fish that comes to the net

نگه دار فرصت که عالم دمیست.

Appearances are deceptive

ظواهر فریبنده اند.

Ask no questions and hear no lies

نپرس تا دروغ نشنوی.

All things are possible with God

خدا برهر کاری تواناست.

Adam ate the apple and our teeth still ache

چوب دیگران را خوردن

As well be hanged for a sheep as a lamb

دزد به دار آویخته می شود چه برای یک گوسفند جه برای یک برهّ.

Apple doesn’t fall far from the tree

میوه پای درخت می افتد.

The Apples on the other side of the wall are the sweetest

مرغ همسایه غاز است.
نعمت ما به چشم همسایه         صد برابر فزون کند پایه

Accidents will happen in the best regulated families

با قضا و قدر کارزار نتوان کرد.

Accident(s) will happen

با سرنوشت نمی توان جنگید؛ حادثه خبر نمی کند.

All men are members of the same body

بنی آدم اعضای یکدیگرند         که در آفرینش ز یک گوهرند

All his gees are swan

مرغ خودش را غاز می داند.

Ask much to have a little

به مرگ گیر تا به تب راضی شود.

All is grist that comes to his mill

از تخم مرغ پشم می چیند؛ از آب کره می گیرد.

All is for the best

هر چه پیش آید خوش آید.

Always have two strings to your bow

کار از محکم کاری عیب نمی کند.

Abstinence is the best medicine

امساک و پرهیز بهترین دارو است؛ سلامتی تن در پرهیز است.

Accusing the times is but excusing ourselves

از ماست که بر ماست؛ خود کرده را تدبیر نیست.

Adversity often leads to prosperity

بنیاد غم وشادی بس دیر نمی پاید
هر صبح ز پی شامی، هر شب سحری دارد

After night comes the dawn

ای دل صبور باش و نخور غم که عاقبت

این شام  صبح گردد و این شب سحر شود

After sorrow comes joy

در پس هر گریه آخر خنده ایست        مرد آخربین مبارک بنده ایست

Answer one in his own language

کلوخ انداز را پاداش سنگ است؛ جواب های، هواست.

April and May are the keys of the year

سالی که نیکوست از بهارش پیداست.

All covet, all lose

آدم حریص همیشه محروم است.

All fellows in football

بازی اشکنک، سر شکستنک دارد.

Any time means no time

هر وقت به معنای هیچ وقت است.

All clouds bring not rain

نه آبستن درّ بود هر صدف؛ هر ابری باران ندارد.

All talk and no trouser

به عمل کاربرآید به سخندانی نیست.

All that glitters is not gold

هر درخشنده ای طلا نیست؛ هر گردی  گردو نیست.

Anger has no eyes

خشم کار شیطان است؛ خشم چشم و گوش ندارد.

At foot of the candle it is dark

پسر کفاش همیشه پا برهنه است؛ پای چراغ تاریک است.

Absence sharpens love, presence strengthens it

دوری و دوستی؛ با اهل زمانه صحبت از دور خوش است

 

 

زبان آموز مبتدی

2623 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

ماندانا رجبیمشاهده نوشته ها

سلام من ماندانارجبی هستم. مدرس، نویسنده و مترجم زبان انگلیسی. زبان انگلیسی باعث میشه من دنیای جدید رو کشف کنم و در تحقیقاتم موفق تر باشم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *