دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
everyone_funglish_app

تفاوت Everyone & Anyone

در این مقاله به بررسی دو کلمه‌ی Everyone & Anyone در جملات و کاربرد و تفاوت آن می‌پردازیم.

 

Anyone به معنای هر کسی یا هر شخص دیگری است. این کلمه به یک فرد در یک گروه اشاره دارد. هر کس در عبارات منفی و سوال‌ها گزینه معمول است:

کسی در لابی نبود.There wasn't anyone in the lobby.
من در خیابان کسی را ندیدم.I didn't see anyone in the street.
سال 2014 برای هیچ کس جالب نبود.The year 2014 was no fun for anyone.
 آیا کسی نام او را به خاطر می‌آورد؟Does anyone remember his name?
 آیا کسی می‌تواند آواز خواندن را بیاموزد؟Can anyone learn how to sing?

علاوه بر استفاده از آن با نکات منفی و سوالات، هر کس برای تأکید استفاده می‌شود:

Anyone could do it, even a caveman.

هرکسی می‌تواند این کار را انجام دهد، حتی یک غارنشین.

منظور Everyone از همه یا همه افراد است. به همه اعضای یک گروه اشاره دارد.

امروز همه دیر کار را شروع کردند.Everyone worked late today.
مقدم همه به این جلسه مقدم است.Everyone is welcome at the meetings.
مادرش از همه خواست تا در پخش غذا کمک کنند.Her mother asked everyone to contribute to the food drive.
سال 2014 برای همه تقریباً رنج‌آور بود.The year 2014 was miserable for just about everyone.

 

anyone_funglish_app_jpg

در بعضی از زمینه‌ها، تفاوت بسیار کمی بین کسی و همه وجود دارد:

Correct: Everyone benefits from a just government.

همه از یک دولت عادل سود می‌برند.

Correct: Anyone benefits from a just government.

هرکسی از یک دولت عادل سود می‌برد.

 

بعضی اوقات قابل تعویض نیستند:

Incorrect: The new CEO knows anyone in the business.

غلط: مدیر عامل جدید هر کسی را در این تجارت می شناسد.

Correct : The new CEO knows everyone in the business.

صحیح: مدیر عامل جدید همه افراد این حرفه را می شناسد.

 

اشتباهات رایج

2459 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیاشتباهات رایجتفاوت Everyone & Anyoneتفاوت کلماتزبانزبان انگلیسیکلمه ANYONEکلمهEVERYONEیادگیری زبان انگلیسی

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *