دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

چراغ‌های راهنمایی و ‘Y’ در انگلیسی

lights and Y-funglish_app

چراغ‌های راهنمایی و ‘Y’ در انگلیسی

چراغ‌های راهنمایی زیادی وجود دارند که در هنگام رانندگی و آدرس دادن از آن‌ها استفاده می‌کنیم، در این مقاله نحوه‌ی آدرس دادن به کمک این نشانه‌ها را یاد می‌گیریم.

On the third light

 

به پایین این خیابان بروید، بعد از اینکه از دو چراغ توقف عبور کردید، چراغ سوم را به سمت راست بپیچید. آن را درست در گوشه‌ای خواهید دید.Go down this street, after you pass two stop lights, turn right on the third light. You'll see it right around the corner.
به خیابان مدیسون بروید و به  چراغ چهارم که رسیدید به چپ بپیچید. باید فوراً آن را ببینید.Head down Madison Street and on the fourth light, turn left. You should see it immediately.
به سمت راست خیابان جکسون بپیچید. مستقیم بروید و سه چراغ را رد کنید وقتی برگر کینگ را دیدید، به چپ بپیچید. آنجاست.Turn right on Jackson. Keep going straight for three lights. When you see Burger King, turn left. It's right there.

lights-and-sign-Y-funglish_app

The ‘Y’

A ‘Y’ is a street that turns into two. It’s not really a left turn or a right turn, but the street is shaped like the letter ‘Y’.

«Y» خیابانی است که به دو قسمت تبدیل می‌شود. در واقع یک چرخش به چپ یا یک راست نیست، اما خیابان مانند حرف «Y» است. (سه راهی)

 

در این خیابان حرکت کنید هنگامی که به سه راهی رسیدید به چپ بپیچید و چراغ بعدی، به راست بپیچید.Keep going down this street. Stay on the left side when you reach the 'Y'. At the next light, turn right.
از خیابان سمت چپ خیابان جکسون بروید. وقتی به سه راهی رسیدید به راست بپیچید تقریباً یک مایل در آن خیابان بروید در سمت چپ شما قرار دارد.Take a left on Jackson. At the 'Y' go to the right. It will be on your left hand side about a mile down that street.
حدود سه مایل در این خیابان بروید. وقتی به سه راهی رسیدید به سمت چپ بروید. در سمت راست خود یک خانه آبی خواهید دید. درست بعد از آن خانه است.Go for about three miles on this street. At the 'Y' go to the left. You'll see a blue house on your right. It's right after that house.

انگلیسی در سفر

2597 بازدید

آدرسآدرس به انگلیسیآدرس پرسیدنآدرس پرسیدن به انگلیسیآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیانگلیسی در سفرجهانگردیزبانزبان انگلیسیسفرمکالمه انگلیسی در فرودگاهیادگیری زبان انگلیسی

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *