Business English

انگلیسی برای مشاغل

امروزه شاهد استفاده بسیاری از کلمات تخصصی و انگلیسی در شاخه‌های مختلف کاری هستیم. در این بخش شما می‌تونید کلمات تخصصی مربوط به حوزه خودتون رو پیدا کنید و تبدیل به فردی حرفه‌ای شوید.

آموزشی و فرهنگی هنری

> مشاهده مطالب آموزشی

اداری و مالی

> مشاهده مطالب آموزشی

امور اجتماعی

> مشاهده مطالب آموزشی

امور خدماتی

> مشاهده مطالب آموزشی

فرآوری داده‌ها

> مشاهده مطالب آموزشی

فنی و مهندسی

> مشاهده مطالب آموزشی

بهداشت و درمان

بهداشتی و درمانی

> مشاهده مطالب آموزشی

کشاورزی و محیط زیست

کشاورزی و محیط زیست

> مشاهده مطالب آموزشی

یک پیشنهاد ویژه برای شما
راه حلی سریع برای یادگیری زبان انگلیسی با فانگلیش